Zwroty i reklamacje

 

POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W WERSJI PDF 

 

 

Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący będący konsumentem co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Kupujący powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 247, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5.  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Z korzyścią dla Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca wyraża zgodę na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn, pomimo wyłączenia przewidzianego w ust. 2 lit. b, jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zawarcia Umowy i wpłacenia zaliczki (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później). Po tym terminie odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, ponieważ Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówień.

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 u.p.k., art. 34 ust. 2 u.p.k. i art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.

 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności — z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 32 ust. 3 u.p.k. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa jest wykonywana niezgodnie z Regulaminem, Użytkownik lub Kupujący może złożyć reklamację.

  2. Reklamację można złożyć:

   1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny biuro@sklep-hurtokien.pl;

   2. poprzez wysłanie reklamacji za pomocą dostępnego formularza kontaktowego;

   3. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy.

  3. Reklamacja powinna zawierać:

   1. imię i nazwisko oraz ewentualnie firmę zgłaszającego;

   2. adres elektroniczny;

   3. szczegółowy opis, na czym polegało naruszenie.

  4. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

  5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację tą samą drogą, jaką reklamacja została złożona — chyba że Użytkownik lub Kupujący zażąda przekazania odpowiedzi w inny sposób.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Użytkownik lub Kupujący będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1668, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1668, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl