Regulamin

 

 

Regulamin Sklepu sklep-hurtokien.pl

 

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu sklep-hurtokien.pl (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umów, których przedmiotem będą Produkty oferowane przez Sprzedawcę.

 2. Jeżeli pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie została zawarta odrębna umowa sprzedaży, niniejszy Regulamin o charakterze ramowym wraz z formularzem zamówienia, stanowią łącznie umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145, z późn. zm. — dalej: k.c.).

 3. W odniesieniu do usług świadczonych w ramach Sklepu niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344, z późn. zm. — dalej: u.ś.u.d.e.).

 4. W razie sprzeczności pomiędzy:

  1. postanowieniami Regulaminu lub formularza zamówienia a postanowieniami umowy odrębnej Strony związane są treścią zawartej umowy odrębnej;

  2. postanowieniami Regulaminu a formularza zamówienia Strony są związane treścią formularza zamówienia.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. adres elektroniczny — przez „adres elektroniczny” należy rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 2. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. formularz zamówienia — przez „formularz zamówienia” należy rozumieć dokument, który określa najważniejsze parametry związane z nabyciem Produktów przez Kupującego, w szczególności liczbę i rodzaj Produktów, cenę, termin i sposób płatności; formularz zamówienia jest dostępny w Sklepie podczas składania zamówienia;

 4. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 8:00 do 16:00 w dni robocze;

 5. inne należności — przez „inne należności” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne poza ceną, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na rzecz Sprzedawcy, w szczególności w postaci kosztów wysyłki, kosztów związanych z realizacją Umowy, odszkodowań, kar umownych etc.

 6. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone w imieniu i na rzecz Użytkownika w Sklepie;

 7. koszty wysyłki — przez „koszty wysyłki” należy rozumieć koszty, jakie jest zobowiązany ponieść Kupujący w celu dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego jako miejsce wysyłki;

 8. Kupujący — przez „Kupującego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą i nabywa Produkty;

 9. Magazyn — przez „Magazyn” należy rozumieć miejsce, w którym Sprzedawca przechowuje Produkty i w którym można odebrać Produkty w przypadku odbioru osobistego. Magazyn znajduje się pod adresem ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec (wjazd od ul. serwisowej);

 10. miejsce Montażu — przez „miejsce Montażu” należy rozumieć adres, który został wskazany przez Kupującego jako miejsce, gdzie Sprzedawca na dokonać montażu Produktów zakupionych przez Kupującego;

 11. miejsce wysyłki — przez „miejsce wysyłki” należy rozumieć adres pocztowy lub punkt odbioru, który został wskazany przez Kupującego jako miejsce, gdzie Produkty powinny zostać przekazane przez Sprzedawcę;

 12. Montaż — przez „Montaż” należy rozumieć czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu zamontowania Produktów w miejscu wskazanym przez Kupującego. Montaż jest wykonywany wyłącznie w dni robocze, w godzinach roboczych;

 13. Producent — przez „Producenta” należy rozumieć przedsiębiorcę, który wytwarza i wprowadza do obrotu Produkty pod własnym oznaczeniem, w szczególności pod własnym znakiem towarowym;

 14. Produkt — przez „Produkt” należy rozumieć każdą rzecz ruchomą, które może nabyć Kupujący od Sprzedawcy w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę, w szczególności w postaci drzwi i akcesoriów z nimi związanych, podłóg, dekoracji, parapetów itd;

 15. punkt odbioru — przez „punkt odbioru” należy rozumieć punkt usługowy, prowadzony przez osobę trzecią, w szczególności przewoźnika, do którego mogą być dostarczane przesyłki w celu ich późniejszego odbioru przez adresata;

 16. Salon — przez „Salon” należy rozumieć miejsce, w którym Sprzedawca eksponuje Produkty w celu zademonstrowania ich Kupującym. Salon znajduje się pod adresem ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec (wjazd od ul. serwisowej);

 17. Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć system teleinformatyczny należący do Sprzedawcy, który jest dostępny pod adresem elektronicznym sklep-hurtokien.pl;

 18. Sprzedawca — przez „Sprzedawcę” należy rozumieć Leszka Wypiórkiewicza prowadzącego działalność pod firmą „P.P.U.H. „INVEST BUD” Leszek Wypiórkiewicz” przy ul. 1-go Maja 6, 26-500 Szydłowiec, posługującego się numerem NIP 7991909665;

 19. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Sprzedawcę oraz Kupującego;

 20. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, której treść zależy od rodzajów i liczby Produktów, ustalonej ceny, zasad płatności, metody wysyłki etc.; na całość Umowy łącznie składa się niniejszy Regulamin oraz formularz zamówienia;

 21. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć każdą osobę korzystającą z Sklepu Sprzedawcy.

 

§ 3.

Oświadczenia Sprzedawcy

Sprzedawca oświadcza, że:

  1. przysługuje mu własność Produktów — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca wyraźnie poinformuje Kupującego, że własność przysługuje osobie trzeciej, np. Producentowi;

  2. nabywany Produkt, zgodnie z zapewnieniami Producenta, jest zgodny z właściwymi normami przewidzianymi w prawie europejskim i posiada wszelkie certyfikaty i deklaracje, które są wymagane prawem;

  3. nabywany Produkt jest fabrycznie nowy — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca wyraźnie poinformuje Kupującego, że przedstawiony Produkt był wcześniej używany;

  4. nabywany Produkt, zgodnie z zapewnieniami Producenta, jest wolny od wad fizycznych i prawnych innych niż znane Kupującemu.

 

[ROZDZIAŁ II: ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU]

 

§ 4.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Sklepu

 1. Przed skorzystaniem ze Sklepu Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu.

 2. Do poprawnego i pełnego korzystania ze Sklepu po stronie Użytkownika konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. stały dostęp do Internetu;

  2. aktualna i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari);

  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych usług w ramach Sklepu konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika poprzez zamieszczenie potrzebnych informacji w ramach Sklepu.

 2. Ponadto Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Sklepu.

 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej należą takie zagrożenia, jak: złośliwe oprogramowanie; wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; phishing; włamania do systemów teleinformatycznych.

 4. Użytkownicy, aby uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5, powinni zaopatrzyć komputer i inne urządzenia, które wykorzystują, podłączając do sieci Internet, w środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń. W szczególności może to polegać na instalacji programu antywirusowego, włączeniu zapory sieciowej, używaniu narzędzi szyfrujących, aktualizacji używanego oprogramowania.

 5. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane ze Sklepem. W razie problemów związanych z korzystaniem ze Sklepu Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail biuro@sklep-hurtokien.pl.

 

§ 5.

Konto Użytkownika

 1. W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Sklepu Użytkownik może skorzystać z możliwości rejestracji konta Użytkownika w Sklepie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Moje Konto”.

 2. W celu założenia konta w Sklepie Użytkownik powinien podać adres e-mail. Dla celów bezpieczeństwa Sprzedawca rekomenduje utworzenie hasła zawierającego co najmniej 8 znaków, w tym duże i małe litery, liczby oraz znaki specjalne.

 3. Aby założyć konto w Sklepie, Użytkownik jest zobowiązany:

  1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;

  2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;

  3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności.

 1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca zatwierdza go niezwłocznie, a następnie tworzy konto Użytkownika w Sklepie. Po utworzeniu konta w Sklepie Sprzedawca powiadamia Użytkownika drogą elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Sklepu, przesyłając wiadomość elektroniczną o założeniu konta w systemie, która zawiera automatycznie wygenerowane hasło. Po otrzymaniu tej wiadomości Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.

 3. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Sklepu oraz świadczonych usług, w związku z czym stwierdzenie przez Sprzedawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej, może skutkować blokadą konta Użytkownika. 

 4. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z loginami i hasłami innych Użytkowników.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik przekazuje odpowiednią prośbę do administratora Sklepu pod adresem e-mail biuro@sklep-hurtokien.pl.

 

§ 6.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu oraz dostępnych w nim usług:

 1. w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Sprzedawcy przez innych Użytkowników;

 2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

 3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

 4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Sprzedawcy.

 1. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych oraz korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, netykietą oraz zasadami współżycia społecznego.

 2. Korzystanie ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę konta Użytkownika.

 

[ROZDZIAŁ III: ZAWARCIE i WYKONANIE UMOWY]

 

§ 7.

Zawarcie Umowy — postanowienia ogólne

   1. Przed zawarciem Umowy Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Sprzedawcy na temat Produktów, w tym opisami Produktów, specyfikacją Produktów oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   2. Każdy Kupujący przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, lub przy użyciu innych środków. Dotyczy to również sprzedaży w Salonie — w przypadku zawierania Umowy w tym trybie Kupujący, zgodnie z własnym życzeniem, otrzymuje wydruk niniejszego Regulaminu lub informację o stronie internetowej, na której znajduje się Regulamin.

 

   1. Jakiekolwiek informacje dotyczące Produktów, które są zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności w Sklepie, lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. portali społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 8.

Złożenie zamówienia Produktu

   1. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest:

  1. założenie konta Użytkownika lub zalogowanie się do konta Użytkownika — jeżeli zawarcie Umowy ma nastąpić w ramach konta Użytkownika;

  2. dodanie wybranego Produktu do koszyka;

  3. wypełnienie formularza zamówienia w zakresie potrzebnych danych i informacji, np. w zakresie danych Kupującego, miejsca wysyłki, sposobu płatności, Montażu etc., zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu zamówienia;

  4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności — za pomocą odpowiedniego checkboxa;

  5. zatwierdzenie formularza zamówienia w całości i przesłanie go Sprzedawcy.

   2. Formularz zamówienia, złożony przez Kupującego w sposób opisany w ust. 1, stanowi ofertę Kupującego w zakresie wybranego Produktu, którą Kupujący składa Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie formularza zamówienia poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanej wiadomości email na adres elektroniczny podany przez Kupującego.

   3. Po otrzymaniu formularza zamówienia, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni w dniach roboczych:

  1. przyjmuje ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia Umowy i przyjęciu zamówienia do realizacji lub

  2. odmawia przyjęcia oferty Kupującego poprzez przesłanie informacji o odmowie zawarcia Umowy i realizacji zamówienia.

   4. W przypadku, o którym mowa w:

  1. ust. 3 lit. a — z chwilą doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy;

  2. ust. 3 lit. b — nie dochodzi do zawarcia Umowy.

   1. Potwierdzenie przez Sprzedawcę, że przystępuje do realizacji złożonego zamówienia, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego, o którym mowa w ust. 3 lit. a.

   2. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Umowy — z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją świadczenia w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacji, gdy Kupujący jest zobowiązany dopełnić określonych czynności, np. w postaci wniesienia zaliczki na poczet ceny.

 

§ 9.

Produkt o zindywidualizowanym charakterze

   1. Sprzedawca umożliwia sprzedaż Produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb Kupujących (np. w zakresie długości, wysokości, szerokości Produktów, koloru Produktu, zamontowania akcesoriów itp.).

   2. Kupujący, który jest zainteresowany nabyciem Produktu o zindywidualizowanym charakterze, powinien przekazać Sprzedawcy taką informację na etapie składania formularza zamówienia.

   3. Sprzedawca, po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, przeanalizuje najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni, czy dopasowanie Produktu do indywidualnych potrzeb Kupującego jest możliwe w sposób proponowany przez Kupującego.

   4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie w stanie dopasować Produktu do indywidualnych potrzeb Kupującego w sposób proponowany przez Kupującego (np. ze względu na ograniczenia fizyczne, wysokie koszty itp.), niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący może podjąć decyzję o rezygnacji z nabycia Produktu lub nabyć Produkt bez dopasowywania go do indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

§ 10.

Sprzedaż Produktów

 1. Na podstawie Umowy Sprzedawca zbywa Produkt określony w formularzu zamówienia, a Kupujący nabywa go za cenę określoną w § 13 i płatną na zasadach określonych w § 14. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się wydać, a Kupujący odebrać Produkt na zasadach określonych w § 11.

 2. Zbycie Produktu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje jego zbycie wraz z częściami składowymi i przynależnościami, jeżeli Produkt zawiera części składowe lub przynależności.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wszelkie opisy, instrukcje użytkowania oraz inne dokumenty, które zostały dołączone do Produktu przez Producenta jako dokumentacja Produktu.

 

§ 11.

Wydanie i odbiór Produktów

 1. Sprzedawca wyda Produkt wskazany w formularzu zamówienia w terminie podanym na stronie internetowej Sklepu — z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku, gdy:

  1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny z góry (w całości lub części) — termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie dopiero od momentu dokonania przez Kupującego zapłaty w umówionej wysokości;

  2. Strony uzgodniły indywidualny termin wydania Produktu, dopasowany do potrzeb Kupującego — Sprzedawca jest zobowiązany wydać Produkt w terminie uzgodnionym z Kupującym.

 1. Jeżeli Sprzedawca z przyczyn od siebie niezależnych, np. z winy Producenta, nie będzie w stanie dotrzymać terminu, o którym mowa w ust. 1-2, niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Strony są zobowiązane uzgodnić nowy termin wydania Produktu Kupującemu — co do zasady nie dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie tego okresu. W przypadku Kupującego będącego konsumentem Kupujący po uzyskaniu takiej informacji może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i zrezygnować z zakupu.

 2. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny (lub zaliczki na poczet ceny) albo innych kosztów, do poniesienia których jest zobowiązany, np. kosztów wysyłki, przed wydaniem Produktu, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Umowy do czasu uregulowania wszystkich należności przez Kupującego.

 3. Wydanie Produktu następuje poprzez:

  1. przekazanie go bezpośrednio Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego w Magazynie (odbiór osobisty) lub

  2. dostarczenie go za pośrednictwem przewoźnika (dostawa kurierem, Pocztą Polską itp.).

 1. W przypadku odbioru osobistego Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą najpóźniej na 1 (słownie: jeden) dzień przed planowanym terminem odebrania przesyłki w celu ustalenia dokładnej daty oraz godziny odbioru przesyłki przez Kupującego lub osobę upoważnioną przez niego.

 2. W przypadku dostawy kurierskiej Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Produktu do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Produktu określa przewoźnik — chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Produktu — w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.

 3. W przypadku odmowy odbioru Produktu przez Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia go do miejsca wysyłki, wskazanego przez Kupującego, na koszt i ryzyko Kupującego.

 4. W przypadku nieodebrania Produktu lub odmowy odebrania Produktu przez Kupującego oraz jego ewentualnym zwróceniu Sprzedawcy:

  1. Kupujący jest zobowiązany naprawić Sprzedawcy szkodę, jaką poniósł Sprzedawca na skutek nieodebrania Produktu, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył Sprzedawca;

  2. Sprzedawca wyznacza Kupującemu termin na ponowny odbiór Produktu, nie dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni — po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca jest uprawniony do dokonania sprzedaży Produktu na rzecz osoby trzeciej, a Kupującemu przestaje przysługiwać prawo do wydania Produktu przez Sprzedawcę.

 1. Nieodebranie Produktu lub odmowa odbioru Produktu przez Kupującego bez winy Sprzedawcy nie wpływa na prawo Sprzedawcy do otrzymania ceny w pełnej wysokości oraz prawo do żądania zapłaty przez Kupującego innych należności, o których mowa w § 13.

 2. Odbiór Produktu przez Kupującego zostanie potwierdzony podpisaniem listu przewozowego (lub innego dokumentu potwierdzającego, który jest stosowany przez przewoźnika), sporządzonym w formie pisemnej lub dokumentowej. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika, a w szczególności stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub niekompletna.

 3. W przypadku, gdy Produkty będą dostarczane Kupującemu przez Sprzedawcę w częściach (np. na skutek dostępności Produktów w różnych terminach etc.), postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do każdej części osobno.

 

§ 12.

Montaż

    1. Sprzedawca oferuje możliwość dokonania Montażu w miejscu Montażu — przy czym Montaż wymaga uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z § 13.

    2. Montaż może być dokonany w promieniu maksymalnie 50 kilometrów od Salonu.

    3. Kupujący, który jest zainteresowany Montażem, przy składaniu formularza zamówienia powinien przekazać Sprzedawcy odpowiednią informację, w szczególności o miejscu Montażu.

    4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może dokonać Montażu (np. miejsce Montażu znajduje się w dalszej odległości niż określona zgodnie z ust. 2), niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący może podjąć decyzję o rezygnacji z nabycia Produktu lub nabyć Produkt bez Montażu.

    5. W celu dokonania Montażu, po zawarciu Umowy, Strony są zobowiązane uzgodnić termin Montażu oraz ewentualnie dodatkowe warunki Montażu. Jeżeli Strony nie będą mogły uzgodnić terminu Montażu, Kupujący może podjąć decyzję o rezygnacji z nabycia Produktu lub nabyć Produkt bez Montażu.

    6. Zmiana terminu Montażu może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą obu Stron.

    7. Montaż zostanie dokonany w miejscu Montażu, w umówionym terminie, z użyciem Produktów zamówionych przez Kupującego.

 

 

[ROZDZIAŁ IV: CENA ORAZ INNE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY]

 

§ 13.

Cena i inne koszty

   1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt ustaloną cenę w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę.

   2. W przypadku Montażu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy ustalone wynagrodzenie, niezależne od ceny Produktu w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę — z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. W przypadku dostawy kurierskiej Sprzedawca informuje Kupującego o kosztach wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, a Kupujący w celu dostarczenia Produktu jest zobowiązany dokonać zapłaty tych kosztów wysyłki — z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującemu rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

 3. Sprzedawca, według własnej decyzji, jest uprawniony do przejęcia od Kupującego obowiązku pokrycia kosztów Montażu lub kosztów wysyłki, np. w drodze indywidualnych uzgodnień z Kupującym, zorganizowanej akcji promocyjnej lub zamieszczenia informacji w Sklepie, że w przypadku nabycia Produktów powyżej określonej kwoty koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.

 4. W przypadku, gdy będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca doliczy do ceny i innych należności podatek od towarów i usług — według obowiązującej stawki.

 5. W razie jakichkolwiek przekształceń podmiotowych po stronie Kupującego, w tym w razie przejścia własności przedsiębiorstwa albo postawienia Kupującego w stan likwidacji lub upadłości, za zapłatę ceny i innych należności na rzecz Sprzedawcy odpowiada jego następca prawny lub inna osoba, która posiada prawo dysponowania majątkiem Kupującego.

 

§ 14.

Zapłata ceny i innych należności

   1. Sprzedawca informuje Kupującego o dostępnych sposobach płatności, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie.

   2. Kupujący może dokonywać płatności w szczególności poprzez:

  1. dokonanie zapłaty gotówką — np. w miejscu odbioru osobistego lub przewoźnikowi;

  2. przelewem, na podany przez Sprzedawcę rachunek bankowy;

  3. skorzystanie z opcji tzw. szybkich płatności — za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zewnętrznych operatorów płatności.

   1. W przypadku, gdy dany sposób płatności pozostaje niedostępny, np. w przypadku awarii systemów teleinformatycznych, Kupujący jest zobowiązany dokonać wyboru innego sposobu płatności. Brak możliwości skorzystania z danego sposobu płatności nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty w umówionym terminie.

   2. Zapłata ceny i innych należności, które obciążają Kupującego, powinna co do zasady nastąpić przed wydaniem Produktu przez Sprzedawcę — z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący wybrał dostarczenie Produktu za pobraniem.

   3. Sprzedawca jest uprawniony do żądania wpłacenia przez Kupującego zaliczki na poczet ceny — w szczególności w przypadku, gdy Umowa dotyczy Produktów dopasowanych do zindywidualizowanych potrzeb Kupującego lub realizacja Umowy wymaga uprzedniego nabycia Produktu od Producenta. Zaliczka jest płatna najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uiszczenia zaliczki — chyba że Strony wspólnie uzgodnią dłuższy termin.

   4. Zapłata ceny oraz pozostałych należności, które obciążają Kupującego, nastąpi na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Sprzedawcę, w szczególności faktury VAT.

   5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dokumentów księgowych, w szczególności faktur VAT, bez podpisu Kupującego.

   6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych, w szczególności faktur VAT, w postaci elektronicznej, na podany adres elektroniczny.

   7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

   8. W razie niedotrzymania przez Kupującego terminu zapłaty ceny oraz innych należności Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

[ROZDZIAŁ V: OBOWIĄZKI STRON I ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

 

§ 15.

Obowiązki Stron związane ze sprzedażą Produktów

1. Strony w związku z realizacją Umowy zobowiązują się w szczególności do:

a. wzajemnego, ścisłego współdziałania i dochowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z zawarcia Umowy;

b. polubownego wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania wszelkich sporów.

2. Do obowiązków Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:

   1. wydanie Produktu umówionego rodzaju, w umówionej liczbie i stanie;

   2. dokonanie Montażu z należytą starannością — jeżeli Kupujący wybrał możliwość Montażu;

   3. przekazanie Kupującemu wszelkich instrukcji, informacji i dokumentów dotyczących Produktu, niezbędnych do jego prawidłowego używania;

   4. przekazanie Kupującemu karty gwarancyjnej — jeżeli została dołączona przez Producenta.

 

3. Do obowiązków Kupującego w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:

  1. terminowa zapłata ceny oraz innych należności na rzecz Sprzedawcy;

  2. odebranie Produktu od Sprzedawcy;

  3. przestrzeganie zasad związanych z korzystaniem z Produktu do chwili przejścia własności na Kupującego;

  4. informowanie Sprzedawcy o wszystkich okolicznościach związanych z Produktem — do czasu przejścia własności na Kupującego.

4. Kupujący nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie — w tym również w ramach cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

 

§ 16.

Rękojmia i gwarancja

   1. W przypadku Kupujących będących konsumentami zasady związane z odpowiedzialnością za wady Produktów w ramach rękojmi i gwarancji określają właściwe przepisy prawa. W przypadku pozostałych Kupujących zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego paragrafu.

   2. Rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów zostaje wyłączona.

   3. W miejsce rękojmi Kupującemu przysługuje gwarancja, która jest udzielana przez Producenta (gwaranta) w odniesieniu do danego Produktu. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela gwarancji we własnym imieniu i nie jest podmiotem zobowiązanym do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Kupującego z tytułu gwarancji.

   4. Rodzaje gwarancji, okres, na jaki jest udzielana, oraz uprawnienia, jakie przysługują Kupującemu z tytułu gwarancji, określa Producent.

   5. Sprzedawca informuje Kupującego, że przyznanie gwarancji lub rozszerzenie gwarancji przez danego Producenta może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu — w wysokości ustalonej przez Producenta.

   6. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Producentem.

   7. Sprzedawca nie bierze udziału w wykonywaniu gwarancji przez Producenta, w związku z czym Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Produktu od Kupującego w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Producenta.

   8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie uprawnień gwarancyjnych przez Producenta, a w szczególności za odmowę spełnienia świadczeń na rzecz Kupującego.

 

§ 17.

Odpowiedzialność Stron

  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Użytkowników i Kupujących będących konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu z tym związane nie dotyczą Użytkowników i Kupujących będących konsumentami.

  2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. nieprzydatność Produktów do celów założonych przez Kupującego;

  2. nieprawidłowe działanie Produktów lub ich części z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osoby trzeciej;

  3. brak realizacji Montażu z przyczyn leżących po stronie Kupującego;

  4. skutki używania Produktów przez Kupującego lub osoby trzecie;

  5. skutki nieuprawnionej ingerencji w Produkty przez Kupującego lub osoby trzecie;

  6. uszkodzenia i zniszczenia wynikłe z niewłaściwego korzystania z Produktów przez Kupującego;

  7. szkody wynikłe z opóźnienia w odbiorze Produktów;

  8. działania i zaniechania przewoźnika;

  9. utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki zawierającej Produkty;

  10. szkody wynikłe ze wstrzymania się przez Sprzedawcę z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;

  11. skutki nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu;

  12. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, w tym danych do faktury VAT i danych kontaktowych;

  13. skutki siły wyższej;

  14. rozwiązanie Umowy z winy Kupującego.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wywołane wadliwością Produktów z winy Producenta, w szczególności w postaci wad fizycznych lub prawnych.

 2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.

 3. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości ceny oraz innych należności otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z Umową. W przypadku korzystania ze Sklepu przez Użytkownika łączna odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty ______________ zł (słownie: ________________ złotych 00/100).

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane nieumyślnie, a także spowodowane rażącym niedbalstwem.

 5. Jakiekolwiek ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym Regulaminie nie dotyczą szkody wyrządzonej Użytkownikowi lub Kupującemu przez Sprzedawcę w sposób umyślny.

 6. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik w ramach Sklepu, Sprzedawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych dawnych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.

 7. W przypadku wskazanym w ust. 8 Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.

 8. W przypadku wskazanym w ust. 8 Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

 

§ 18.

Siła wyższa

   1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli na realizację jej postanowień miała wpływ siła wyższa.

   2. Przez pojęcie siły wyższej Strony zgodnie rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron, uniemożliwiające stałą lub czasową realizację postanowień Umowy lub jej części, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:

  1. klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd.;

  2. epidemie;

  3. strajki o zasięgu lokalnym, krajowym;

  4. długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej;

  5. akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy;

  6. działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  7. blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.

   1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystąpienia siły wyższej, poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu i przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dowody potwierdzające jej wystąpienie.

   2. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania informacji, o jakiej mowa w ust. 3, uzgodnią tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy.

 

§ 19.

Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący będący konsumentem co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Kupujący powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 247, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Z korzyścią dla Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca wyraża zgodę na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn, pomimo wyłączenia przewidzianego w ust. 2 lit. b, jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zawarcia Umowy i wpłacenia zaliczki (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później). Po tym terminie odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, ponieważ Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówień.

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 u.p.k., art. 34 ust. 2 u.p.k. i art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.

 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności — z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 32 ust. 3 u.p.k. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

[ROZDZIAŁ VI: REKLAMACJA I SPORY]

 

§ 20.

Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa jest wykonywana niezgodnie z Regulaminem, Użytkownik lub Kupujący może złożyć reklamację.

  2. Reklamację można złożyć:

   1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny biuro@sklep-hurtokien.pl;

   2. poprzez wysłanie reklamacji za pomocą dostępnego formularza kontaktowego;

   3. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy.

  3. Reklamacja powinna zawierać:

   1. imię i nazwisko oraz ewentualnie firmę zgłaszającego;

   2. adres elektroniczny;

   3. szczegółowy opis, na czym polegało naruszenie.

  4. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

  5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację tą samą drogą, jaką reklamacja została złożona — chyba że Użytkownik lub Kupujący zażąda przekazania odpowiedzi w inny sposób.

 

§ 21.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Użytkownik lub Kupujący będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1668, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1668, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

[ROZDZIAŁ VII: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I DANE OSOBOWE]

 

§ 22.

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Kupujących będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności.

 2. Użytkownik lub Kupujący, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania ze Sklepu, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

 3. Jeżeli Użytkownik lub Kupujący korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik lub Kupujący bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Sprzedawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik lub Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

§ 23.

Prawa własności intelektualnej

  1. Wszystkie materiały dostępne w Sklepie mogą stanowić dobra niematerialne, w szczególności utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm. — dalej: pr. aut.), i podlegać ochronie. Użytkownik i Kupujący zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy przez cały okres korzystania ze Sklepu oraz po zakończeniu tego korzystania — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

  2. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi lub Kupującemu bez uzyskania zgody Sprzedawcy:

   1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

   2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1;

   3. stosowania dóbr materialnych, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym utworze;

   4. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji;

   5. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.

  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej Użytkownik lub kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

[ROZDZIAŁ VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

§ 24.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:

   1. pocztą elektroniczną: biuro@sklep-hurtokien.pl;

   2. telefonicznie: +48 606 424 756 ;

   3. pocztą zwykłą:

P.P.U.H INVEST BUD Leszek Wypiórkiewicz

ul. Sadowa 20

26-500 Szydłowiec

 

 1. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

 

§ 25.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

 2. Zmiany niniejszego Regulaminu są publikowane w Sklepie, a ponadto Użytkownicy oraz Kupujący zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Sprzedawca posiada adresy e-mail).

 3. Zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać po 2 (słownie: dwóch) tygodniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 — z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w przypadku, gdy obowiązek zmiany Regulaminu w określonym terminie będzie wynikał z właściwych przepisów prawa lub wydania określonego aktu administracyjnego (w szczególności z rygorem natychmiastowej wykonalności).

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik lub Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.

 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

 7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.

 8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.

 9. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Użytkowników i Kupujących będących konsumentami — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1460, z późn. zm.).

 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W WERSJI PDF

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Leszek Wypiórkiewicz prowadzący działalność pod firmą „P.P.U.H. „INVEST BUD” Leszek Wypiórkiewicz” przy ul. 1-go Maja 6, 26-500 Szydłowiec, numer NIP 7991909665, adres e-mail: biuro@sklep-hurtokien.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: __________________________________________.

 

 

Data zawarcia umowy: ______________________

 

 

Imię i nazwisko konsumenta: ______________________

 

 

Adres konsumenta: ______________________

 

 

Podpis konsumenta: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data: ______________________

 

Strona 20 z 20

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl